Hoofdinhoud

online-AHV

Algemene Handelsvoorwaarden voor de onlinehandel (bestellingen in de "onlineshop") van de firma Georg Utz GmbH

 

1. Algemeen, klantenkring, taal

1.1. Alle aanbiedingen, koopcontracten, leveringen en dienstverleningen op basis van bestellingen van onze klanten (hierna bestellers) via onze onlineshop www.utzgroup.de hierna de „onlineshop“) zijn onderworpen aan deze Algemene Handelsvoorwaarden.

1.2. Het productaanbod in onze onlineshop richt zich uitsluitend op ondernemers.

1.3. Handelsvoorwaarden van de besteller zijn niet van toepassing, evenmin als wij tegen de geldigheid ervan in individuele gevallen geen bezwaar maken.

1.4. De contracten met de besteller worden uitsluitend in de Duitse of Nederlands/Engelse taal afgesloten, afhankelijk van de vraag of de besteller de bestelling via de Duitstalige of Engelstalige website van de onlineshop afgeeft. Vindt de bestelling van de besteller plaats via onze Duitstalige website, dan is dienovereenkomstig uitsluitend de Duitse versie van deze Algemene Handelsvoorwaarden doorslaggevend. Gebeurt de bestelling via onze Nederlands-/Engelstalige website, dan is uitsluitend de Nederlandse/Engelse versie van deze Algemene Handelsvoorwaarden doorslaggevend.

 

2. Contractafsluiting

2.1. Onze aanbiedingen in de onlineshop zijn vrijblijvend.

Monsters en stalen zijn vrijblijvende ruwe gegevens. Bij alle in de onlineshop genoemde opgaven zijn technisch bepaalde toleranties mogelijk. Alle mondelinge en schriftelijke opgaven over geschiktheid en gebruiksmogelijkheden van onze artikelen worden gedaan naar eer en geweten. Ze geven onze ervaringswaarden weer, die periodiek niet zijn gegarandeerd. De besteller moet zichzelf door eigen onderzoek overtuigen van de geschiktheid van de artikelen voor het door hem voorziene gebruiksdoel.

Wat betreft afbeeldingen, tekeningen, calculaties, documenten, bestanden en op andere wijze vastgelegde informatie, evenals monsters en prototypen behouden wij ons de eigendoms- evenals auteurs-, gebruiks- en verwerkingsrechten voor. Ze mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt en slechts voor de contractonderhandelingen worden gebruikt. Voor zover bij ons geen bestelling wordt gedaan, dan wel niet is uitgevoerd, moeten de gegevens, monsters en prototypes onmiddellijk worden teruggegeven.

Door het opgeven van een bestelling in de onlineshop doet de besteller een bindend aanbod tot aankoop van het betreffende product. Wij kunnen het aanbod aannemen tot het einde van de derde werkdag volgend op de dag van het aanbod.

2.2. Wij zullen de besteller onmiddellijk na binnenkomst van het aanbod een bevestiging toezenden over de ontvangst van het aanbod, hetgeen geen acceptatie van het aanbod betekent. Het aanbod geldt pas als door ons te zijn aangenomen, zodra wij jegens de besteller (per e-mail) de acceptatie duidelijk maken, dan wel de artikelen versturen. Het koopcontract met de besteller komt pas tot stand met onze acceptatie.

2. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn nettoprijzen in Euro’s en gelden exclusief btw. Invoerrechten en soortgelijke heffingen moet de besteller dragen. Naast de aangegeven prijzen berekenen wij voor de levering binnen Nederland voor één doos Euro 19,00 en voor één vrachtwagenplaats Euro 99,00 per bestelling. De levering binnen Nederland is bij een bestelwaarde van meer dan Euro 500,00 vrachtvrij.

3. Verzending van de artikelen, verzekering, overgang van het risico

3.1. Leveringsafspraken en levertermijnen duiden gewoonlijk de vermoedelijke leverdatum aan, voor de inachtneming waarvan wij ons best doen. Geringe afwijkingen zijn mogelijk.

Met het oog op het begin van de levertermijn geldt: alle door ons bij de bestelling aangegeven of anders overeengekomen levertermijnen beginnen, (a) als levering tegen vooruitbetaling is afgesproken, op de dag van de ontvangst van de volledige koopprijs (inclusief btw en verzendkosten) of (b) als betaling op rekening is afgesproken, bij de bezorging van de opdrachtbevestiging. Het begin van de levertermijn kan de tijdige vervulling van medewerkingsplichten van de besteller als voorwaarde stellen (vrijgaven, documenten, tekeningen).

3.2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepalen wij de passende verzendwijze en het transportbedrijf naar ons redelijk oordeel. Wij zijn alleen verschuldigd tot de tijdige, reglementaire aflevering van de artikelen aan het transportbedrijf en zijn niet verantwoordelijk voor de door het transportbedrijf veroorzaakte vertragingen. Een door ons genoemde vervoersduur is derhalve vrijblijvend.

3.3. Het risico van de toevallige teloorgang, de toevallige beschadiging of het toevallige verlies van de geleverde artikelen gaat met de uitlevering van de artikelen aan het transportbedrijf over op de besteller. Bij rechtstreekse leveringen – ook bij franco-, fob- of cif-leveringen – gaat het risico van de toevallige teloorgang met het verlaten van de artikelen af fabriek of vanuit de opslag van onze toeleverancier, over op de besteller.

3.4. Wij zullen de artikelen tegen de gebruikelijke transportrisico’s op onze kosten verzekeren.

3.5. Omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, die de levering voor geruime tijd onmogelijk maken of te zeer bemoeilijken (overmacht, bijv. bedrijfsstoringen, grondstof- of energietekort, brand, overstromingen) waar wij geen schuld aan hebben, bevrijden ons van de leveringsplicht, ook als deze omstandigheden bij onze toeleveranciers optreden, voor de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd. Wij zullen de besteller onmiddellijk op de hoogte stellen, als zich een geval van overmacht voordoet. Zal de belemmering vermoedelijk voor langere tijd aanhouden, dan zijn wij gerechtigd, geheel of gedeeltelijk ons uit het contract terug te trekken. Aanspraken op schadevergoeding zijn voor de besteller in geval van overmacht uitgesloten. Wijst de besteller de levering ook na afloop van een redelijke uiterste termijn af, dan kunnen wij gebruikmaken van onze wettelijke rechten. Eisen wij schadevergoeding, dan bedraagt deze een vast bedrag van 25 % van de koopprijs. Het te gelde maken van een hogere schade blijft voorbehouden. De besteller is gerechtigd aan te tonen dat een schade niet, dan wel in wezenlijk geringere mate dan de hoogte van het vaste bedrag, is ontstaan.

4. Betalingen

4.1. Alle betalingen moeten uitsluitend worden gedaan aan Georg Utz GmbH, 48465 Schüttorf. De factuurbedragen moeten direct en zonder aftrek worden betaald, voor zover niets anders is overeengekomen en door ons schriftelijk is bevestigd. Voor een tijdige betaling komt het aan op de binnenkomst van het bedrag en onze onvoorwaardelijke beschikking over het bedrag.

4.2. Cheques nemen wij slechts aan voor de verwerking.

4.3. Maakt de besteller zich schuldig aan betalingsverzuim of ontstaat er gegronde twijfel aan zijn betalingsvermogen, dan zijn wij bevoegd, zekerheidsstellingen vóór levering resp. uitvoering van de opdracht te eisen.

4.4. De besteller kan slechts met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen verrekenen, dan wel alleen wegens die aanspraken een retentierecht uitoefenen, die op dezelfde contractrelatie berusten. Is de besteller een handelaar, dan is voor het te gelde maken van een recht op prestatieweigering of een retentierecht, onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De geleverde artikelen blijven tot de volledige ontvangst van alle betalingen op basis van het leveringscontract ons eigendom. De besteller is gerechtigd de artikelen onder voorbehoud, in het kader van reglementaire werkzaamheden te verkopen, zolang hij zijn contractplichten jegens ons nakomt. Een verpanding of zekerheidsoverdracht is hem niet toegestaan. Elke ingreep in onze eigendomsrechten moet hij ons onmiddellijk meedelen.

5.2. De besteller staat reeds met de aankoop van de artikelen onder voorbehoud, de uit hun doorverkoop ontstane vorderingen jegens zijn klanten, inclusief alle nevenrechten, aan ons af. Hij blijft tot wederopzegging gerechtigd tot incassering van zijn aan ons afgestane vorderingen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter om de vordering niet te incasseren, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet in betalingsverzuim geraakt en met name geen aanvraag heeft ingediend voor het openen van een schikkings- of insolventieprocedure, of dat er een staking van betalingen bestaat. Is dit echter wèl het geval, dan kunnen wij eisen dat de klant ons de afgestane vorderingen en de betreffende schuldenaars bekend maakt, alle voor de inning vereiste informatie verstrekt, de daarbij behorende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) het afstaan meedeelt.

5.3. Bij de verwerking van de artikelen onder voorbehoud gelden wij als fabrikant en verwerven eigendom van het nieuwe product, zonder dat voor de besteller uit deze rechtsoverdracht aanspraken voortvloeien. Gebeurt de verwerking samen met andere materialen, dan verwerven wij het mede-eigendom van het vervaardigde product in de verhouding van de bruto factuurwaarde van de artikelen onder voorbehoud tot die van de andere materialen. Moet ingeval van een combinatie, vermenging of verwarring met een ander product, dit als hoofdproduct worden beschouwd, dan gaat het mede-eigendom van het product in de omvang van de bruto berekeningswaarde van de artikelen onder voorbehoud, over aan op ons.

5.4. Overschrijdt de waarde van de aan ons overgedragen zekerheden onze gezamenlijke vorderingen jegens de besteller met meer dan 10%, dan zijn wij op verzoek van de besteller verplicht, de zekerheidsrechten naar onze keus vrij te geven.


6. Garantie

6.1. De besteller moet de artikelen onmiddellijk na toezending zorgvuldig onderzoeken. De geleverde artikelen gelden als te zijn goedgekeurd door de besteller, als een gebrek ons niet (i) ingeval van kennelijke gebreken binnen zeven werkdagen na levering of (ii) anders binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk wordt gemeld.

6.2. Claims op basis van gebreken verjaren twaalf maanden na de risico-overdracht. Bij het bestaan van een gebrek komt de besteller naar onze keuze het recht toe op additionele prestatie naderhand door vervangende levering of verbetering achteraf, of bijstelling. Ontbrekende hoeveelheden worden nageleverd. Na twee mislukkingen van de additionele prestatie naderhand heeft de koper een recht op terugtrekking of vermindering.

6.3. Meerkosten met het oog op additionele prestatie achteraf, met name transport-, arbeids- en materiaalkosten, die ontstaan doordat de door ons geleverde artikelen naderhand op een plaats buiten Duitsland, Nederland, België of Luxemburg zijn geweest, draagt de besteller.

6.4. Claims wegens het ontbreken van een toegezegde eigenschap kunnen alleen te gelde worden gemaakt, voor zover aan de besteller bij afsluiting van het contract een bepaalde eigenschap uitdrukkelijk schriftelijk is toegezegd.

7. Aansprakelijkheid

Wij zijn jegens onze bestellers in de volgende omvang aansprakelijk voor schadevergoeding:

a) bij schade door schuld aan het leven, lichaam of gezondheid, en voor overige schade, die terug te voeren is op een opzettelijk of grof nalatig plichtverzuim onzerzijds;

b) volgens de wet op productaansprakelijkheid, en

c) schade vanwege de schuldige schending van wezenlijke contractuele plichten, waarbij de aanspraak op schadevergoeding beperkt is tot contract-typische, voorzienbare schades, voor zover niet reeds een onbeperkte aansprakelijkheid op grond van a) of b) bestaat.

Een verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten.

Voor zover de aansprakelijkheid voor schadevergoeding uitgesloten is, geldt dit eveneens met het oog op de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van onze employees, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

 

8. Omruil / teruggave artikelen

Stemmen wij in met een eis tot omruil resp. een teruggave van de artikelen van de besteller, zonder wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dan draagt de besteller de daaruit ontstane kosten. Voorwaarde voor omruil resp. teruggave van het artikel is, dat de besteller het artikel op zijn kosten en voor zijn risico terugstuurt en dat het artikel bij binnenkomst bij ons in een onberispelijke staat verkeert. Bij speciale fabricages is een omruil resp. een teruggave van de artikelen uitgesloten. Voor overeengekomen terugnames van artikelen verstrekken wij een creditnota na aftrek van een afhandelingstarief ter hoogte van 10 % van de bruto waarde van het artikel, echter met een minimum van Euro 30,00.

 

9. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

Plaats van handeling voor onze leveringen en prestaties is Schüttorf. Plaats voor alle verplichtingen van de besteller is Schüttorf. Bevoegde rechtbank voor beide partijen is eveneens Schüttorf, dan wel naar onze keuze de algemeen bevoegde rechtbank van de besteller. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het Akkoord van de Verenigde Naties van 11 april 1980 over de nationale aankoop van artikelen voor de Bondsrepubliek Duitsland is uitgesloten.

10. Slotbepalingen

Het juridisch niet werkzaam zijn van individuele bepalingen tast verplichtingen op basis van het contract voor het overige niet aan.

Georg Utz GmbH, Schüttorf